Какво представляват личните данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Лични данни са и отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице. Лични данни са например Вашите имена, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер и др.

Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от „Вента Груп“ ЕАД – администраторът на този уебсайт https://wc-kabini.com/ не събираме и не обработваме лични данни повече от необходимото за изпълнение на целите, посочени в тази Политика за поверителност.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за посочените в настоящата Политика за поверителност цели, освен ако не получим Вашето изрично съгласие за друг вид използване на личните Ви данни, като например за целите на директния маркетинг.

Посещението на нашия уебсайт е свързано с използване на следните функции във връзка със защитата на личните данни:

 • Бисквитки: Нашият уебсайт използва бисквитки и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на уебсайта, използваемостта и сигурността. Моля, вижте нашата Политика за използване на бисквитки за повече подробности.
 • Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители, този уебсайт съдържа връзки към някои други уебсайтове (Facebook.com), които не се контролират или управляват от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се отнасят за тези уебсайтове. Ние не носим отговорност за сигурността или защитата на данните, събрани от тези трети страни. Препоръчваме ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данните.

Какви видове лични данни обработваме?

Когато посещавате нашия уебсайт, ние може да обработваме следните категории лични данни:

 • IP адрес;
 • Дата и час на посещение на нашата уеб страница;
 • Конкретна уеб страница, която се посещава;
 • HTTP статус;
 • Уебсайт, от който посещавате нашата уеб страница;
 • Тип браузър.

Когато използвате нашия формуляр за контакт, ние може допълнително да събираме следната лична информация:

 • Имена;
 • Имейл адрес;
 • Предмет и съдържание на Вашето запитване до нас.

Изброените категории лични данни са само тези, които ни предоставяте при посещение на нашия уебсайт и използването на строго необходимите бисквитки, както и на тези, за които сте дали изричното си съгласие за използване.

Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители, част от екипа на „Вента Груп“ ЕАД, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Може да се наложи да обработваме и съхраняваме лични данни когато това е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

В кои случаи може да споделим Вашите лични данни?

Можем да разкрием Вашите лични данни само на публични органи и само когато това се изисква от закона. Например, ние ще уважим исканията на съдилища, правоохранителни, административни или други публични държавни или общински органи.

Ние не прехвърляме Ваши лични данни или информация, която може да Ви засяга извън територията на Република България.

Сигурност на Вашите лични данни

Ние осигуряваме подходящо ниво на защита на личните Ви данни като за тази цел прилагаме всички необходими организационни и технически мерки срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до предавани, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се предоставя само на наши служители, а при необходимост и на други упълномощени лица, които се нуждаят от тях за изпълнение на служебните си задължения. В случай на нарушение на данните, ние ще спазваме всички приложими правила за уведомяване в такива случаи.

Какви са Вашите права?

Като субект на данните Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. В списъка по-долу е посочена информация за Вашите права, произтичащи от приложимата нормативна уредба относно защита на личните данни:

 • Право на ИНФОРМАЦИЯ за това как обработваме Вашите лични данни.
 • Право на ДОСТЪП до съхраняваната от нас лична информация, както и потвърждение за това дали Вашите лични данни се обработват или не.
 • Ако смятате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате от нас тяхното КОРИГИРАНЕ.
 • Можете да поискате ИЗТРИВАНЕ на Вашите лични данни, до степента, разрешена от закона, освен ако дружеството докаже, че има законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субектите на данни или за установяване, упражняване и защита на законни права и интереси на дружеството.
 • Можете да поискате ОГРАНИЧАВАНЕ на обработката на Вашите лични данни до степента, разрешена от закона.
 • Имате право да подадете ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу обработването на Вашите лични данни. В този случай, ние ще прекратим обработването, освен в случаите, в които съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.
 • Имате право по всяко време да ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ за обработка на личните Ви данни.
 • ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ – където е законово приложимо, имате право предоставените ни лични данни да Ви бъдат върнати или, когато е технически възможно, да бъдат предоставени на трета страна.
 • В случай на незаконосъобразно обработване на личните Ви данни имате право да подадете ЖАЛБА до Комисията за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Съхранение на Вашите лични данни

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определени периоди на съхранение, които се определят от:

 • изисквания на българското и европейското законодателство;
 • друг период с цел защита на нашите законни права и интереси, но не по-дълъг от 5 години.

Изменения в тази Политика за поверителност

„Вента Груп“ ЕАД си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време.

Данни за контакт

„Вента Груп“ ЕАД, ЕИК 204557689, адрес: гр. София, ПК 1582, ж.к. Дружба 2, “Цариградски Комплекс” бл. 282, вх. Г, партер М15, e-mail: info@wc-kabini.com